10 رفیق گردن کلفت در عرصه انیمیشن داشتم که از ایران رفتند!/ ای کاش رئیس باشگاه فوتبال وارد انیمیشن نشود!

بهرام عظیمی: 10 رفیق گردن کلفت در عرصه انیمیشن داشتم که از ایران رفتند!/ ای کاش رئیس باشگاه فوتبال وارد انیمیشن نشود! ارسال زمان بندی شده:  شنبه, 23 دى, 1396 - 14:45 بهرام عظیمی با حضور در برنامه «سینما دو» در گفتگو با حامد عنقا به ماجرای کارگردانی یک انیمیشن توسط مجید مجیدی اشاره کرد و از شرایط این صنعت در کشور سخن گفت. بهرام عظیمی با حضور در برنامه «سینما دو» در گفتگو با حامد عنقا به ماجرای کارگردانی یک انیمیشن توسط مجید مجیدی اشاره کرد و از شرایط این صنعت در کشور سخن گفت.