کارگردان «امتحان نهایی» فیلم کمدی می سازد

عادل یراقی از بازنویسی نهایی جدیدترین فیلمنامه سینمایی خود و آغاز فیلمبرداری در اواخر بهار سال آینده خبر داد.