پــول بده، بازیگــر تحــویل بگــیر!

مقوله تعدد کلاس های بازیگری و نقش فروشی هایی که صورت می گیرد، همواره در سینما وجود داشته است. در شرایطی که سینماگران از ورود صنوف رده بالای سینما و البته مدیریت های کلان سینمایی به این مساله ناامید هستند، به نظر می رسد که اگر تخلفات این حوزه، به صورت موردی، توسط افراد آگاه نام برده شده و رسانه ای شود، آن وقت می توان تا حدودی، ترمز این جریان را کشید . به گزارش سینماپرس، معضل تعدد کلاس های آموزش بازیگری و به تبع آن، نقش فروشی هایی که در سینما انجام می شود، در هر برهه ای، آزاردهنده بوده است. اهمیت این موضوع در زمان فعلی، کمی بیشتر از دوره های گذشته است. اتفاقی که در دهه ۷۰ رونق گرفت و در دهه ۸۰ به اوج رسید اما طی چند سال گذشته، با توجه به رشد افسارگسیخته این کلاس ها و البته اقتصاد کم رونق سینما، پیشنهاد برای تزریق پول به یک پروژه سینمایی از طریق نابازیگران، روند رو به رشدی داشته است. البته این یک عرف معمول در تمام جهان است: کسانی که احساس می کنند، علاقه به بازیگر شدن دارند، در گام نخست، به کلاس های بازیگری مراجعه می کنند چون این مسیر، ابتدایی ترین و پیش پا ...