پای «شرکت های هرمی» به سینما هم باز شد

منوچهر هادی پس از ساخت چند فیلم تلویزیونی و سینمایی به سراغ تولید «آینه بغل» رفت که در آن تنها به دنبال اجرایی کردن سیاست ها و تبلیغات سرمایه گذاران فیلم شد و هیچ خلاقیت هنری از خود نشان نداد.