مرور آثار شاهپور شهبازی در خانه سینما

آثار شاهپور شهبازی مدرس، مولف، مترجم و نویسنده سینمایی در خانه سینما مرور می شود.