در پی شکایت مانی حقیقی، مدیر مسئول «یالثارات» محکوم شد

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : در این جلسه به اتهامات عبدالحمید محتشم مدیر مسئول این نشریه با عناوین افترا و نشر مطالب خلاف واقع و نشر مطالب خلاف عفت عمومی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه با شکایت مانی سالم حقیقی - بازیگر سینما رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات، مدیر مسئول این نشریه را در هر سه اتهام مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف دانست. همچنین در این جلسه به پرونده علیرضا پورصباغ خبرنگار این نشریه با عناوین اتهامی افترا و نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که هیات منصفه مطبوعات در هر دو عنوان اتهامی وی را مجرم تشخیص نداد. 58241 خبر آنلاین