جمع آوری آرای مردمی جشنواره فجر، الکترونیکی می شود؟

سینماپرس: در صفحه مربوط به جشنواره فیلم فجر که در سایت "سینماتیکت" رونمایی گردید، گزینه آرای مردمی نیز تعبیه شده است.