جلسه ستاد برگزاری هفته قرآن و عترت استان البرز برگزار شد

جلسه ستاد هفته قرآن وعترت استان البرز متشکل از شریفی معاونت هنری و سینمایی ، حسینی سرپرست معاونت فرهنگی مطبوعاتی ، بزرگمهر مدیر روابط عمومی در دفتر دهقاندار معاونت قرآن و عترت برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با برنامه ریزی و تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه معاونت قرآن وعترت گفتگو شد و با توجه به تقاضای شرکت کنندگان و تماسهای مکرر در صدد تمدید مهلت ارسال آثار صحبت گردید . لازم به یادآوری است کلیه هنرمندان متقاضی شرکت در هفته قرآن و عترت در رشته های مختلف فرهنگی هنری ، در اسرع وقت آثار خود را به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند .