جای خواهران بسیجی در حوزه تئاتر و سینما خالی است

معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران گفت: در حوزه تئاتر و سینما که از عرصه های تاثیرگذار محسوب می شود، جای حضور خواهران بسیجی خالی است.