جای خواهران بسیجی در حوزه تئاتر و سینما خالی است

معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران گفت: در حوزه تئاتر و سینما که از عرصه ها ی تاثیرگذاری محسوب می شود، جای حضور خواهران بسیجی خالی است. به گزارش ایرنا، سردار محمدصالح جوکار در جلسه هم افزایی سازمان بسیج جامعه زنان کشور افزود: عرصه ها ی فرهنگی و تولید فیلم زمینه ها ی خوبی برای ورود خواهران بسیجی است. وی با بیان اینکه بسیج زنان کشور، ظرفیت عظیم مردمی است، افزود: با حمایت و برنامه ریزی می توان از این ظرفیت که انقلابی فکر می کنند و متعهدانه عمل می کنند، به نفع بهبود شرایط جامعه استفاده کرد.