تصویر سیاسی جامعه توسط سینما به روایت فکوهی

ناصر فکوهی از مشابهت های شخصیت ها و موقعیت های فیلم «دکتر استرنجلاو» با شخصیت ها و موقعیت های امروز در دنیای سیاسی جهان سخن گفت.