ایتالیایی ها به دنبال محصولات وطنی

رکنا: ایتالیایی ها که روزگاری ملت عاشق سینما بودند در طی سال های اخیر بیشتر ترجیح می دهند در خانه بمانند و کمتر به سینما بروند.