آقاجانی: گروهی خانوادگی سینما را قُرق کرده اند

معصومه آقاجانی همه عمرش را صرف هنر کرده است، اما آیا آنهایی که گردانندگان حوزه هنر هستند این تلاش را دیده و برای او کم نگذاشته اند؟