12 سینمای مردمی در تهران برای نمایش فیلم های جشنواره فجر

با نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر امروز محمدرضا فرجی مدیر سینماهای جشنواره فجر، از به نمایش درآمدن فیلم های جشنواره سی و ششم در 12 سینما و پردیس سینمایی خبر داد. در سال های گذشته پردیس سینمایی ملت به عنوان کاخ مردمی جشنواره فجر فیلم های راه یافته به این رویداد سینمایی را اکران می کرد، اما امسال این پردیس سینمایی به عنوان سینمای رسانه ها انتخاب شده و دیگر نمی تواند برای مردم فیلم های جشنواره را اکران کند.