دیالوگ های ماندگار سینما کتاب می شود

رکنا: «کلوزآپ؛ نمای نزدیک از یک شغل رمانتیک» عنوان کتابی است که در آن، مجموعه ای از دیالوگ های ماندگار سینمای جهان منتشر خواهد شد.