دیالوگ های ماندگار سینما کتاب می شود

«کلوزآپ؛ نمای نزدیک از یک شغل رمانتیک» عنوان کتابی است که در آن، مجموعه ای از دیالوگ های ماندگار سینمای جهان منتشر خواهد شد.