با تمام توان در ساخت پردیس سینمایی پیروزی کرمانشاه در کنار حوزه هنری خواهیم بود

مهندس آرش رضایی شهردارکرمانشاه در دیدار با رئیس حوزه هنری کرمانشاه بر همراهی کامل شهرداری در ساخت پردیس سینما پیروزی کرمانشاه تأکید کرد.