ایجادمعاونت انیمیشن در وزارت ارشاد/ صنعت انیمیشن سینمایی نداریم

سینماپرس: کارگردان «تهران ۱۵۰۰» با شرکت در برنامه «سینمادو» بیان کرد در وزارت ارشاد معاونت انیمیشن ایجاد می شود و در روزهای آتی صاحب این منصب معرفی خواهد شد.