اگر تیراژ مطبوعات خصوصی است، چه چیزی عمومی است؟!

می توان آمار هر نشریه ای را با همین دقتی که در این اعداد قابل مشاهده است در اینترنت یافت و در هیچ نقطه از جهان تیراژ مطبوعات خصوصی نیست اما ایران شبیه به کجای دنیاست؟ قابل درک است که بسیاری از نشریات به واسطه قلت تیراژشان مخالفت اعلام آمارها باشند، همانگونه که تهیه کنندگان فیلم ها مخالف اعلام آمار کمک های دریافتی شان در این سال ها از بنیاد سینمایی فارابی هستند و یا مدیران ارشد کشور مخالف انتشار لیست حقوق شان هستند.