نقش کمرنگ خانواده ها در سینما

یکی از بازیگران پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: شاید برای یک شخص تا 90 سالگی هم توانایی برای بازی وجود داشته باشد. وقتی توانایی در فرد وجود دارد اما به حساب نیاید یا به بازی گرفته نشود، ناراحت کننده است.