حرف های هنرمندان کشور برای حوادث اخیر کشور

چند بازیگر سینما و تلویزیون آشوب های اخیر در برخی شهرها را اعتراضی خواندند و خواستار حفظ امنیت جانی معترضان شدند!