بازگشت نام مدیران تولید به پروانه ساخت فیلم ها

رئیس و یک عضو انجمن مدیران تولید سینما ضمن اعلام خبر بازگشت نام مدیران تولید به پروانه ساخت فیلم های سینمایی درباره روند پیگیری این موضوع توضیح دادند.