حمایت از فیلم های دفاع مقدس در حد شعار است

ماه چهره خلیلی گفت: از قبل حرف های زیادی راجع به حمایت از آثار دفاع مقدس شنیده بودم،امسال با تجربه این دو اثر به این نتیجه رسیدم که تمام حرف هایی که برای این گونه سینمایی می گویند، شعار است.