تقدیر ده نمکی از پیگیری دادستان در مسئله تأخیر هواپیما

مسعود ده نمکی کارگردان تلویزیون و سینما در نشست دانشجویی با عنوان«کدام اصول؟!کدام اصلاحات؟!» با بیان این مطلب که جنبش دانشجویی در دفاع از فقرا و عدالت خواهی تنها یک عنوان را به یدک می کشد و اگر اعتراض و فریاد نکند هیچ فایده ای ندارد، اظهار داشت: جامعه ای که فساد در آن فراگیر شود افراد آن جامعه عکس العملی نسبت به مسائل نشان نمی دهند چون نمی خواهند تغییر کنند. به گزارش میزان، وی افزود: وقتی دادستان مشهد در موضوع تاخیر 12 ساعت پرواز هواپیما ورود می کند و قاطعانه در مورد مسئله حکم می دهد باید مجمع دانشجویی آن شهر از این مسئله تقدیر کند و آن را علم کند تا این مسیر ادامه پیدا کند.