کریمی(تهیه کننده سینما) : سینمای ما از همه تو سری خورده است/ خانه سینما خنثی عمل می کند

مهدی کریمی تهیه کننده سینما در خصوص پررنگ تر شدن قدرت نمایی برخی سینماگران طی چند سال اخیر و عواقب آن، گفت: قدرت نمایی مقوله جدیدی نیست و همیشه بوده و چه بسا طی دو سه سال اخیر به نحوی با جسارت بیشتری اتفاق افتاد. وی افزود: این برآیند اختیارات و امتیازاتی است که به […]