مردان ایکس به کمک انتقام جویان می آیند؟

با جدی تر شدن زمزمه ها درباره خرید فاکس قرن بیستم توسط دیزنی، احتمال ساخت پروژه های جذاب تر و تلفیق جهان های سینمایی نیز به وجود خواهد آمد.