عیادت وزیر فرهنگ و ارشاد از یک چهره هنری در بیمارستان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بابک برزویه، عکاس سینما که مدتی است در بیمارستان بستری شده، عیادت کرد.