ارزش افزوده کارگاه های بازرگانی و خدماتی اعلام شد

سرویس کسب وکار - ٣٠ درصد پرداخت های کارگاه های بازرگانی و خدماتی بابت اجاره بنا و ساختمان، ١۶ درصد از پرداختی های این کارگاه ها برای ملزومات غیر اداری و ١۴ درصد آن به مالیات وعوارض اختصاص دارد. به گزارش تجارت نیوز، ارزش مصرف واسطه کارگاه های بازرگانی و خدماتی، ٢۴ درصد ستانده های این کارگاه ها را تشکیل می دهد. به عبارتی ارزش افزوده کارگاه های بازرگانی و خدماتی ٧۶ درصد ارزش ستانده های این کارگاه ها است که در کارگاه های با فعالیت خدمات مالی ١٠ درصد، معماری و مهندسی ١١ درصد، عمده فروشی ١۴ درصد و کارگاه های با فعالیت های انتشاراتی ١۶ درصد، جزو کارگاه های با کمترین هزینه های واسطه ای به شمار می روند. همچنین کارگاه های با فعالیت تهیه صرف غذا و نوشیدنی با ۴۵ درصد، تعمیر رایانه و کالاهای خانگی با ٣٨ درصد، تولید فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامه های تلویریونی با ٣٣ درصد، کارگاه های تبلیغاتی و بازارپژوهی با ٢٧ درصد، جزو کارگاه های با بیشترین هزینه های واسطه ای محسوب می شوند. ٣٠ درصد پرداخت های کارگاه های بازرگانی و خدماتی بابت اجاره بنا و ساختمان، ١۶ درصد از پرداختی های این کارگاه ها برای ...