سکانس لحظه تولد رسول اعظم در فیلم سینمایی محمد (ص) | فیلم