گله های کیومرث پوراحمد در نشست فیلم رشد

کیومرث پوراحمد با بیان این که برخی از آنهایی که پشت میزها نشسته اند، دغدغه سینما ندارند و با سینما مدیریت و کاسبی می کنند، گفت: آنهایی که دغدغه دارند، امکانات ندارند و حمایت نمی شوند.