پنج فیلم نامه برتر برادران کوئن از نگاه زومجی

در تازه ترین قسمت از «تاپ فایو» ویدیویی زومجی، به سراغ فیلم های فیلم سازان ساختارشکن و پیشروی سینما، برادران کوئن می رویم و پنج اثر برترشان از نگاه خودمان را معرفی می کنیم.