«نامزدی آقای ایر» دوباره به بازار کتاب آمد

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، انتشارات چترنگ، چاپ دوم کتاب «نامزدی آقای ایر» اثر ژرژ سیمنون را با ترجمه عاطفه حبیبی منتشر کرده است. در سال 1989، اقتباسی سینمایی از این کتاب روی پرده رفته است. در معرفی این کتاب آمده است: «دو بازرس به هم نزدیک شدند تا مانع فرار آقای ایر شوند. آنها هم مثل آقای ایر گردن می کشیدند تا د. قطار سوتی کشید. یکی از کارکنان می دوید و درهای قطار را می بست. آقای ایر هنوز امیدوار بود. دردی که در تمام تنش بود، عصبی اش کرده بود. همیشه لحظه رفتن را همین طور تصور کرده بود. همیشه فکر می کرد که آلیس درست در لحظه های آخر در ایستگاه می دود و او باید کمکش کند تا در لحظه ای که قطار شروع به حرکت می کند، بپرد روی پله های قطار. پا به زمین می کوبید، ابروهایش را در هم کشیده بود و لبخند می زد، در حالی که اشک بی قراری در چشمانش حلقه زده بود.» رمان های سیمنون، آمیزه ای از پرداخت استادانه و کالبدشکافی هوشمندانه روان انسان هاست. گاردین از سیمنون به عنوان یکی از مستعدترین نویسندگان قرن بیستم نام برده است و ویلیام فاکنر، نویسنده شهیر آمریکایی، در ...