فیاضی: جشنواره در کیفیت بخشی به آثار نمایشی خیلی تأثیرگذار نیست

هنرمند تئاتر و سینما با بیان اینکه جشنواره در کیفیت بخشی به آثار نمایشی خیلی تأثیرگذار نیست گفت: حضور انگشت شمار هنرمندان در کارگاه های آموزشی دردناک است که باید علت آن بررسی شود.