«سینمای کره جنوبی» و «زندگی نامه خودنوشت» پرونده های ماهنامه «سینما و ابیات»

شماره ۶۴ ماهنامه «سینما و ابیات» منتشر شد.