تاج‌گذاری شاه در ایران تا مرگش را در «ارثیه پدری» روایت کردم

سینماپرس: مهدی نقویان در جدیدترین مستندش سراغ تاریخ پهلوی دوم رفته است. او زندگی محمدرضا شاه را از زمان قدرت گرفتنش در ایران تا مرگش در مصر به‌تصویر کشیده است.