بنیاد فارابی برای فرافکنی بیانیه داد!

سینماپرس: به دنبال انتقادات منتشر شده در رسانه ها پیرامون نحوه حمایت بنیاد سینمایی فارابی از آثار سینمایی، این بنیاد بیانیه ای صادر کرد.