بازیگر کاردرست و بی حاشیه سینما در روز کتابگردی (عکس)

پارسا پیروزفر در روز کتابگردی در کتابفروشی پنجره حاضر شد.