بازگشایی سینما «شاهد» در انتظار تصمیم شهرداری/ اکثر سینماهای سراسر کشور ایمن نیستند

فرجی مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری گفت: اهمیت ایمن سازی برکسی پوشیده نیست اما متاسفانه به دلیل بافت فرسوده اکثر سینماهای کشور ایمن نیستند.