ادامه فیلمبرداری «تا ۱۰ بشمار» در شهرک غرب

فیلمبرداری فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» به کارگردانی سعادت بستام همچنان ادامه دارد.