آشنایی با آکادمی هنر و علوم سینمایی افغانستان

آکادمی هنر و علوم سینمایی، از سال ۱۳۸۲ با مسئولیت علی محمدی کیان، فعالیت هایش را در افغانستان آغاز کرد.