هشدار یک بازیگر درباره سوءاستفاده از نابازیگران

بازیگر تلویزیون و سینما گفت: روابط و فامیل بازی قطعاً در سینما برای ورود به عرصه بازیگری وجود دارد و سینما را تا حد زیادی از بین برده است، برای ماندگار شدن در عرصه هنر، یک نا بازیگر اینگونه به جایی نمی رسد.