هشدار یک بازیگر درباره سوءاستفاده از جوانان در کلاس های بازیگری

افشین نخعی گفت: روابط و فامیل بازی قطعاً در سینما برای ورود به عرصه بازیگری وجود دارد و سینما را تا حد زیادی از بین برده است.