مدیران فرهنگی به سختی وارد پروژ ه های مربوط به دفاع مقدس می شوند

یک کارگردان فیلم کوتاه گفت: فیلم کوتاه به شدت نیازمند هزینه و سرمایه گذاری است و مدیران فرهنگی به سمت این نوع سینما نمی آیند، این مدیران حاضرند 10 فیلم آپارتمانی بی خطر بسازند اما وارد پروژ ه های مربوط به دفاع مقدس نشوند. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، «امیرمهدی صادقی» از فیلم سازان فیلم کوتاه در گفت وگویی درباره رشد کیفی فیلم کوتاه اظهار داشت: فیلم های کوتاه چه به لحاظ فنی (تصویر، صدا و...) و چه به لحاظ فرم و همین طور نوع نگاه و کیفیت محتوایی رشد داشته اند. قطعا شور و نشاط این چند سال اخیر فیلم کوتاه بر سینمای بلند ایران نیز تاثیر خواهد گذاشت. وی افزود: ما شاهد حضور موفق و چشمگیر فیلم کوتاه در خارج از ایران هستیم و به جرات می توانم بگویم در این راه از فیلم بلند جلو زده ایم. وی در ادامه گفت: اما اگر بخواهیم به فیلم کوتاه دفاع مقدس در این سال ها نگاهی بیاندازیم؛ متاسفانه با صفحه ایی خالی بجز چند اسم مواجه می شویم. صادقی تصریح کرد: هیچ متولی ، ارگان و یا مسئولی به سمت فیلم کوتاه نمی آید. چرا که این حوزه به شدت نیازمند هزینه و سرمایه گذاری است. بنابراین مدیران فرهنگی به سمت این ...