فیلم جدید کارگردان «ابد و یک روز» چه قصه ای دارد؟

سید جمال ساداتیان گفت: فیلم «متری شش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی قصه قابل تأملی دارد که می تواند در صورت فراهم شدن تمام شرایط مد نظر، تغییر ذائقه ای را در موضوعات سینمایی برای تماشاگران ایرانی بوجود آورد.