در مسیر روزهای اوج سلطان

مسعود کیمیایی از نخسیتن کارگردانان سینمای ایران است که نامش همچون ستارگان سینما مخاطب به سالن سینما جذب کرد؛ اتفاقی که شاید این روزها مرسوم باشد، اما سال ها معدود کارگردانانی بودند که شهرتشان تماشاگران را راهی سالن سینما می کرد.