آخر هفته و فیلم های سینمایی تلویزیون

فیلم های سینمایی «پرواز بر فراز آشیانه فاخته»، «فقط بیست» و «بازی کلمات» تنها برخی فیلم های آخر هفته تلویزیون هستند.