سفری به گذشته برای درک عمیق تاریخ

سپیده ابطحی مستندساز رسانه ها یکی از نماد های فرهنگ هر جامعه هستند. بررسی وضعیت رسانه بخصوص مطبوعات در کشور های مختلف، یکی از مهم ترین جلوه های فرهنگی در ادوار مختلف تاریخ محسوب می شوند. کیفیت و کمیت مطبوعات کشور ها به شکل صریحی عمق نفوذ فرهنگ در میان مردم را به ناظران بروز می دهد. هرچه بر سن و اعتبارنشریه ای افزوده شود- ارتباط با طبقات مرجع در دوران مختلف- جسمیت و کیفیت نشریه را به بخش مهمی از رویداد ها و بازتاب و تحلیل آنها تبدیل می کند. ساخت و تهیه یک فیلم مستند درباره این پدیده فرهنگی وقتی اهمیت پیدا می کند که برای درک عمیق تاریخی و فرهنگی هر پدیده ای باید به وجوه مختلف شکل گیری، شخصیت های مؤثر و تداوم آن نزدیک شده و تصویری تازه خلق کرد. به نظر فیلم مستند «کایه دوفیلم» به کارگردانی میلاد ثابت کار با این نیت تهیه و ساخته شده که تصویر کامل و عمیق و پویایی از این پدیده فرهنگی،مطبوعاتی و سینمایی ایران ارائه بدهد. ماهنامه سینمایی فیلم، با تداوم انتشار، پس از سه دهه به یک پدیده چند وجهی فرهنگی و تاریخی تبدیل شده است. از یک سو با مشارکت سه نفر ایرانی یک بنگاه مطبوعاتی تأسیس و ...