جلوی سرگردانی جوان ها را بگیریم

حسینی که برای بازدید از پردیس تئاتر تهران به جنوب شهر رفته بود در گفت و گو با خبرنگاران حاضر در این پردیس با اشاره به اصل توجه به اصالت منابع انسانی، وجود چنین پردیس هایی را باعث ریشه کن شدن فقر فرهنگی در کشور عنوان کرد. این بازیگر سینما و تئاتر کشورمان با اشاره به فقر فرهنگی در کشور گفت: «فقر فرهنگی به خاطر درست ارائه نشدن فرهنگ به مخاطب ایجاد می شود؛ زمانی که از فقر شناختی وجود دارد. امروز جوان نمی تواند مسیر زندگی اش را به وضوح ترسیم کند و هویت خود را بدرستی تشخیص دهد. چه کار کنیم که هویت ها شکل بگیرد؟ باید مردم را به خودشناسی دعوت کنیم. شرایطی را برای شان فراهم کنیم که به کشف و شهود و جست و جو بپردازند و ظرفیت های درونی شان را کشف کنند.» او در ادامه صحبت های خود به بحث ساخت بسترهای فرهنگی و زمینه سازی برای سالم سازی جامعه اشاره کرد و گفت:« وقتی هیچ انتخابی وجود ندارد، آدم سرگردان می شود، وقتی سرگردان می شود، زندگی اش باری به هر جهت می شود. شاید دنبال این نمی رود که خودش را ارتقا دهد ولی وقتی فضایی باشد که رقابت سالم و در عین حال جدی در آن شکل بگیرد، آدم ها تشویق می شوند که جز ...