«شنبه های سینما و فرهنگ» برگزار می شود

«شنبه های سینما و فرهنگ»، برنامه جدید موسسه انسان شناسی و فرهنگ با همکاری «پلک تهران» و «موسسه بهاران» برگزار می شود. به گزارش امتداد نیوز ، برنامه «شنبه های سینما و فرهنگ»: برنامه جدید انسان شناسی و فرهنگ با همکاری «پلک تهران» و «موسسه بهاران» از ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۶ هرشنبه در قالب نمایش یک فیلم و ارائه یک سخنرانی تحلیلی درباره آن برگزار می شود.