آشنایی با 13 دبیر جشنواره فجر

ابراهیم داروغه زاده به عنوان سیزدهمین دبیر جشنواره فیلم فجر هدایت مهم ترین رویداد هنری کشور را برعهده گرفت. به گزارش صدای ایران ، پس از آنکه محمد حیدری، دو دوره متوالی دبیر جشنواره فیلم فجر بود، با آمدن محمد مهدی حیدریان به سازمان سینمایی یکی از معاونان او برای این رویداد انتخاب شد؛ معاونی که خودش مدت چندان زیادی نیست کارش را در اداره ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی آغاز کرده است. با توجه به اظهارنظرهایی که داروغه زاده در جایگاه ارزشیابی و نظارت فیلم ها ارائه کرده است شاید انتخاب او به عنوان دبیر جشنواره فیلم فجر، از یک جهت روال صدور مجور آثار را به ویژه برای اکران عمومی راحت تر پیش ببرد و از سوی دیگر ممکن است سختگیری هایی که او خودش در صدور مجوز بر آن اذعان دارد، در جشنواره فجر و شیوه انتخاب آثار هم تاثیرگذار باشد. پیش از داروغه زاده که به تازگی جشنواره فیلم سلامت را با دبیری خودش به پایان رسانده است، 12 دبیر دیگر این رویداد سینمایی را برگزار کرده اند که محمد حیدری به عنوان دوازدهمین دبیر، دو دوره سی وچهارم و سی وپنجم را هدایت کرد. حسین وخشوری، سیدمحمد بهشتی، مهدی فریدزاده، عزت ...